Chúng tôi đang tuyển dụng • Số lượng: 3 nam
 • Địa điểm: Hiroshima
 • Ngày thi dự kiến: 10/10/2019

 • Số lượng: 6 nam
 • Địa điểm: Chiba
 • Ngày thi dự kiến: 22/10/2019

 • Số lượng: 3 nam
 • Địa điểm: Hiroshima
 • Ngày thi dự kiến: 13/10/2019

 • Số lượng: 6 nữ
 • Địa điểm: Fukushima
 • Ngày thi dự kiến: 22/10/2019

 • Số lượng: 3 nam
 • Địa điểm: Hiroshima
 • Ngày thi dự kiến: 10/10/2019

 • Số lượng: 6 nữ
 • Địa điểm: Fukushima
 • Ngày thi dự kiến: 22/10/2019

 • Số lượng: 3 lao động
 • Địa điểm: Gifu
 • Ngày thi dự kiến: 15/10/2019

 • Số lượng: 9 nữ
 • Địa điểm: Gifu
 • Ngày thi dự kiến: 15/10/2019

 • Số lượng: 312 lao động
 • Địa điểm: Fukuoka, Hiroshima, Shimane, Yamaguchi….
 • Ngày thi dự kiến: 24/10/2019

 • Số lượng: 12 nữ
 • Địa điểm: Fukuoka
 • Ngày thi dự kiến: 12/10/2019

 • Số lượng: 21 nam
 • Địa điểm: Chiba
 • Ngày thi dự kiến: 21/10/2019

 • Số lượng: 9 nam
 • Địa điểm: Chiba
 • Ngày thi dự kiến: 25/10/2019

 • Số lượng: 10 nữ
 • Địa điểm: Gifu
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 16 nam
 • Địa điểm: Ishikawa
 • Ngày thi dự kiến: 22/10/2019

 • Số lượng: 6 nữ
 • Địa điểm: Aichi
 • Ngày thi dự kiến: 25/10/2019

 • Số lượng: 21 nư
 • Địa điểm: Oita
 • Ngày thi dự kiến: 14/10/2019

 • Số lượng: 18 nam
 • Địa điểm: Fukuoka
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 6 nam
 • Địa điểm: Fukuoka
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 6 nữ
 • Địa điểm: Tochighi
 • Ngày thi dự kiến: 18/10/2019

 • Số lượng: 15 nam
 • Địa điểm: Tochighi
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 21 nam
 • Địa điểm: Chiba
 • Ngày thi dự kiến: 21/10/2019

 • Số lượng: 21 nữ
 • Địa điểm: Fukushima
 • Ngày thi dự kiến: 22/10/2019

 • Số lượng: 8 nam
 • Địa điểm: Nigata
 • Ngày thi dự kiến: 8/11/2019

 • Số lượng: 6 nam
 • Địa điểm: Hiroshima
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 3 lao động
 • Địa điểm: Aichi
 • Ngày thi dự kiến: 25/10/2019

 • Số lượng: 9 nam
 • Địa điểm: Toyama
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 3 nam
 • Địa điểm: Hiroshima
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 3 nam
 • Địa điểm: Hiroshima
 • Ngày thi dự kiến: 26/10/2019

 • Số lượng: 60 nữ
 • Địa điểm: Myyagi
 • Ngày thi dự kiến: 26/8/2019

 • Số lượng: 6 nam
 • Địa điểm: Chiba
 • Ngày thi dự kiến: 21/9/2019
Gọi nhận tư vấn